بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ZK

/

USDT

زی کی سینک

0.1963
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.021

(11.98%)

24h بیشترین قیمت

0.2032

24h کمترین قیمت

0.174

(USDT)

24h ارزش بازار

14,429.9531K

(USDT)

24h حجم معاملات

75,250.1982K

راهنما

(11.98%)

0.1963

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.2032

24h کمترین قیمت

0.174

24h ارزش بازار

(USDT)

14,429.9531K

24h حجم معاملات

(USDT)

75,250.1982K